top of page

Privacy Verklaring

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door  Michèle Du Parand, handel drijvend onder de benaming ‘Soul Practice’, gevestigd aan de Laan van Loevestein 20, 2151 EB, Nieuw-Vennep, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 67809529, 

BTW nummer NL002032536B91, IBAN rekeningnummer NL 48 KNAB 0255 8799 97, 

e-mail michele@soulpractice.nl, URL https://soulpractice.nl (hierna genoemd ‘Soul Practice’).

 

Tenzij anders vermeld is Michèle Du Parand verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is. 

 

Deze Privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. Lees deze Privacyverklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

 

We respecteren hierbij jouw privacy en jouw rechten om jouw persoonsgegevens te controleren.

 

Persoonsgegevens

 

De privacy van persoonsgegevens nemen wij serieus. Wij doen er alles aan om de persoonlijke informatie die je met ons deelt en/of aan ons verstrekt vertrouwelijk te behandelen, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. 

In deze Privacyverklaring lees je hoe we de gegevens en/of informatie die je met ons deelt toepassen. Dit gaat zowel om informatie die je met ons persoonlijk deelt (off-/online), wanneer je een dienst of product afneemt, informatie die je met ons deelt via de website (https://www.soulpractice.nl) en/of aangeeft dat je mails wilt ontvangen. Als ook de informatie die je deelt tijdens een 1:1 begeleiding.

Door het bezoeken van de website en het offline delen van gegevens met ons, zoals bedoeld hierboven, ga je akkoord met de Privacyverklaring die van toepassing is op de website. 

Met het afnemen van diensten en/of producten stem je automatisch in met het beleid inzake deze Privacyverklaring en de Algemene voorwaarden.

We verwerken gegevens die je ons vrijwillig verstrekt bij het vragen van informatie, maken van een afspraak, het versturen van een aanvraag, de inschrijving voor een training, een 1:1 begeleiding of de samenwerking die we aangaan. Meer bepaald kan het dan gaan om jouw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en informatie i.v.m. facturatiegegevens. 

 

Daarnaast verzamelen we ook automatisch gegevens over het gebruik, toegang of interactie met de website door middel van cookies.

 

Alleen als jij uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, wenden we jouw e-mailadres en naam aan om je mails te sturen (zoals bijvoorbeeld aankondigingen, Premium-mails, blogs, vlogs, een schrijven).

 

Tenslotte kunnen we informatie over jou ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie we gezamenlijk diensten aanbieden of marketingactiviteiten uitvoeren. 

We kunnen ook informatie over jou ontvangen van social media platforms, bijvoorbeeld wanneer jij op die platforms met ons communiceert. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op dezelfde manier als die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

 

Soul Practice neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofd wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: michele@soulptractice.nl.

 

Behandelovereenkomst 

De coaching en/of behandelovereenkomst - indien van toepassing - die je ondertekent, is aanvullend op deze verklaring. 

Wetgeving

Op dit moment heeft elke lidstaat van de Europese Unie een eigen privacywet, gebaseerd op de Europese richtlijn van 1995. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelde het juridische kader voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland. Vanaf 25 mei 2018 is de Wbp vervallen en is de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden, samen met de uitvoeringswet. De AVG bouwt voort op de Wbp en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacy rechten met meer verantwoordelijkheden. 

Reikwijdte

Deze verklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens, dus voor alle verwerkingen die binnen ‘Soul Practice’ plaatsvinden. 

Verantwoordelijke

Soul Practice is verantwoordelijk voor de verwerkingen die worden uitgevoerd.

Toegang en transfer aan derden

​Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang aan onze medewerkers. Wij garanderen evenwel een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

 

De door jouw verstrekte persoonsgegevens worden niet verkocht aan, noch gedeeld met derde partijen, behoudens wat betreft externe leveranciers die diensten uitvoeren zoals websitebeheer en -hosting, verstrekken van trainingen, verwerking van facturatiegegevens en e-mailcommunicatie. We delen jouw persoonsgegevens ook dan echter alleen als dat nodig is, zoals om een inschrijving te voltooien of diensten te leveren die je hebt geautoriseerd, en alleen met agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. In dat geval worden jouw persoonsgegevens gedeeld met deze aannemers, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van ‘Soul Practice’. 

 

Daarnaast, en enkel voor zover dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde derden of onze gebruikers, verstrekken we jouw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan ons gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures.

 

Verwerking 

De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen. 

 

 1. In de AVG valt onder een verwerking: 

  • verzamelen, vastleggen en ordenen

  • bewaren, bijwerken en wijzigen 

  • opvragen, raadplegen, gebruiken 

  • verstrekken door middel van doorzending 

  • verspreiding of enige andere vorm van ter beschikking stellen 

  • samenbrengen, met elkaar in verband brengen 

  • afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 

Uit deze opsomming blijkt dat alles wat je met een persoonsgegevens doet een verwerking is. 

 

 1. Doeleinden (Artikel 5, AVG) 

            

Volgens de wet mogen persoonsgegevens alleen verzameld worden als daarvoor een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De gegevens mogen niet voor andere doelen verwerkt worden. 

            

 1. Rechtmatige grondslag (Artikel 6, AVG) 

 

De wet zegt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag uit de wet van toepassing moet zijn. Dat betekent dat de verwerking alleen mag plaatsvinden: 

 • een verplichting na te komen die in de wet staat 

 • voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel van was

 • om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden

 • voor de goede vervulling van de Energetische Personal & Business begeleiders taak

 • wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking.

 

d. Wijze van verwerking 

 

De hoofdregel van de verwerking van persoonsgegevens is dat het alleen toegestaan is in overeenstemming met de wet en op een zorgvuldige wijze. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf. De wet gaat uit van subsidiariteit. Dit betekent dat verwerking alleen is toegestaan wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt. In de wet wordt ook gesproken over proportionaliteit. Dit betekent dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt als dit in verhouding staat tot het doel. Wanneer met geen, of minder (belastende), persoonsgegevens hetzelfde doel bereikt kan worden, moet daar altijd voor gekozen worden. Soul Practice zorgt ervoor dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn voordat ze verwerkt worden. Deze gegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. Daarnaast beveiligt Soul Practice alle persoonsgegevens. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft. 

 

 

e. Doorgifte (Artikel 44 t/m 50, AVG) 

 

Soul Practice geeft geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie.

Welke gegevens 

Wanneer je bent ingeschreven voor Premium mails, je hebt aangemeld voor een (gratis) online workshop, een download hebt aangevraagd, een training, webinar/masterclass, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van de diensten of producten, wordt aan jou gevraagd om gegevens in te vullen. Jouw persoonsgegevens, zoals voor- en achternaam en e-mail adres, worden actief verwerkt. We verzamelen geen persoonlijke informatie bij een bezoek aan de website, tenzij je deze zelf, vrijwillig, hebt gedeeld (zoals door het invullen van een formulier om Premium e-mails en/of informatie te ontvangen).

Wanneer je naast informatie, een dienst of product aanschaft, wordt gevraagd naast jouw voor- en achternaam en e-mailadres, ook je adres, telefoonnummer en geboortedatum, en indien van toepassing bedrijfsnaam, door te geven. Dit doet Soul Practice voor de opmaak van de factuur en om jouw persoonlijk te woord te kunnen staan over de levering van de dienst en/of het product en om afspraken in te plannen voor het leveren van de diensten.

Naast de door jou actief verstrekte gegevens worden bij het bezoeken van de website automatisch enkele gegevens door jouw computer en apparatuur aan de computer van Soul Practice verstrekt. Dit betreft jouw gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser. Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je de website bezocht. 

Gebruik gegevens 

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • voor de levering en informatie van de diensten die je hebt afgenomen, producten die je hebt gekocht, de factuur, informatie over besproken programma’s

 • de financiële administratie, gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte, de factuur

 • op de factuur staat vermeldt: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, datum sessie en factuurdatum, korte omschrijving coaching, behandeling, 1:1 begeleiding, training of programma

 • Soul Practice stuurt jou als je een dienst of product hebt afgenomen daarna Premium mails, blogs en relevant nieuws omtrent nieuwe activiteiten, inspiratie, diensten en producten

 • voor het versturen van bovengenoemde zaken als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven (als je (nog) geen dienst of product hebt afgenomen)

 • voor het versturen van informatie die je expliciet hebt aangevraagd op de website; hierna sta je automatisch op de mailinglist 

 • voor afstemming, planning, voortgang en evaluatie van diensten en/of producten die je hebt afgenomen.

Dossier 

Voor een professionele behandeling is het noodzakelijk dat Soul Practice een cliëntdossier aanlegt. Jouw dossier bevat (digitale) aantekeningen over jouw gezondheid(stoestand), besproken items en uitgevoerde behandelingen. Soul Practice doet haar uiterste best jouw privacy te waarborgen. 

 

Dit houdt in dat Soul Practice:

 • zorgvuldig omgaat met de door jou aan Soul Practice verstrekte persoonlijke- en medische gegevens

 • ervoor zorg draagt dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Soul Practice heeft als enige toegang tot de gegevens van jouw dossier.

 • een wettelijke geheimhoudingsplicht heeft (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen eventueel voor de onderstaande doeleinde gebruikt worden:

 • als jij expliciet toestemming geeft om een andere zorgverlener te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling afgerond is, een doorverwijzing noodzakelijk is

 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intervisie met collega’s

 • een klein deel van de gegevens uit jouw dossier gebruikt Soul Practice voor de financiële administratie.

Wil Soul Practice, om welke reden dan ook, gebruik maken van jouw gegevens, dan vraagt Soul Practice expliciet vooraf toestemming. 

Gegevensopslag 

Jouw persoonsgegevens worden door Soul Practice opgeslagen in het e-mail systeem, via Active Campaign, Mailchimp of MailBlue. De servers van Active Campaign, MailChimp of Mailblue zijn gevestigd in de Verenigde Staten of Nederland. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Voor meer informatie over het privacy beleid van Active Campaign, Mailchimp en Mailblue verwijzen, zie hun website: https://activecampaign.comhttps://mailchimp.com of https://mailblue.nl

Beveiliging persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden bij Soul Practice opgeslagen op een beveiligde database. De door jouw verstrekte informatie geeft Soul Practice niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Soul Practice deelt op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten die partijen die in deze Privacyverklaring staan beschreven. 

Social Media 

Met behulp van Social Media share buttons maak Soul Practice het jou mogelijk om content van de website te delen via Social Media. Van de volgende Social Media Platforms staat een button geplaatst of zal in de toekomst een button geplaatst worden: Facebook, Instagram en LinkedIN. Soul Practice verwijst naar de desbetreffende Privacy Statements om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Bewaartermijn

Soul Practice bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer je je uitschrijft voor Premium mails e.d., verwijdert Soul Practice jouw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de betreffende maand uit het systeem. Om aan de wettelijk verplichting te voldoen, bewaart Soul Practice de gegevens (boekhoud- en CRM-systeem) tenminste 7 jaar. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden. 

Vanuit de AVG is het mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens vermeld worden in het dossier aangezien dit van belang kan zijn tijdens de behandeling, coaching, training of programma’s. 

Verder zullen persoonsgegevens worden gedocumenteerd die nodig zijn voor boekhouding, indien van toepassing - declaraties richting zorgverzekeraars en dossiervorming. Als cliënt heb je het recht tot inzage in je eigen dossier. Als je wilt weten welke persoonsgegevens Soul Practice verwerkt en bewaart, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. De gegevens in het cliëntendossier worden conform de wettelijke bewaartermijn op de behandelovereenkomst in totaal 15 jaar bewaard.

In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden de dossiers van alle cliënten worden vernietigd.

Gegevens inzien en aanpassen

Vanzelfsprekend kun je je afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de link onderaan elke mail die je van Soul Practice ontvangt. Bij afmelding verwerkt Soul Practice jouw gegevens niet meer. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je kunt je niet afmelden voor communicatie en mails die nodig zijn om je aankoopproces te voltooien, anders kan (een deel) van de diensten en/of producten niet (meer) geleverd worden.  

Gegevens die je verstrekt hebt die niet juist of onvolledig zijn kunt je te allen tijde laten aanpassen door een mail te sturen naar: michele@soulpractice.nl

Je kunt bezwaar maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan wel het recht om de toestemming voor het verwerken van jouw gegevens die je hebt gegeven weer in trekken.  Je kunt een e-mail verzoek doen op michele@soulpractice.nl. Binnen 4 weken wordt op jouw verzoek gereageerd. 

Wijzigingen

Indien nodig, kunnen wij deze Privacyverklaring aanpassen of updaten om veranderingen op de website of in de webshop en de feedback van onze gebruikers weer te geven. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken of verwerken, stellen we jou hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door jou rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden je aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe wij jouw informatie gebruiken en beschermen.

 

Klacht

Wanneer Soul Practice, een wettelijke verplichting niet nakomt in het kader van de AVG, kan je een bezwaar indienen bij Soul Practice. Ben je het niet eens met de reactie op het bezwaarschrift, dan kan je een beroep instellen bij de kantonrechter. Er wordt dan een beroep gedaan op de rechtsbescherming die de Wet AVG biedt. Tevens attendeert Soul Practice jou op de mogelijkheid die je hebt om een klacht in te dienen bij de Nationale Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dan kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient

Vragen

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent onze Privacyverklaring of ons Privacybeleid, kun je terecht bij michele@soulpractice.nl of www.soulpractice.nl.

Disclaimer

Dit product is een eenvoudige en begrijpelijke vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document. 

bottom of page